Hoạt động Đảng, đoàn thể

Triển khai Kết luận số 1103-KL/ĐUK ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 20/05/2022 | 15:40  | View count: 20602

Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45-KH/ĐU về việc triển khai Kết luận số 1103-KL/ĐUK ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm