Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
21 06/QĐ-VPUBND bổ nhiệm viên chức 21/02/2023 Nguyễn Trung Hiếu
22 08/QĐ-VPUBND bổ nhiệm viên chức 21/02/2023 Nguyễn Trung Hiếu
23 07/QĐ-VPUBND  bổ nhiệm viên chức 21/02/2023 Nguyễn Trung Hiếu
24 109/KH-VPUBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công tại Văn phòng UBND tỉnh quản lý 10/02/2023 Trần Văn Diêu
25 110/KH-VPUBND Tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023 10/02/2023 Trần Văn Diêu
26 151/QĐ-VPUBND công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 30/12/2022 Trần Văn Diêu
27 131/QĐ-VPUBND điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh 20/12/2022 Trần Văn Diêu
28 130/QĐ-VPUBND Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 10/12/2022 Trần Văn Diêu
29 83/QĐ-VPUBND Về việc Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 23/09/2022 Trần Văn Diêu
30 1020/TTr-VPUBND Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 05/09/2022 Trần Văn Diêu
31 79/QĐ-VPUBND Về việc phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 31/08/2022 Trần Văn Diêu
32 76/QĐ-VPUBND Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 16/08/2022 Trần Văn Diêu
33 913/KH-VPUBND Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031 10/08/2022 Trần Văn Diêu
34 18/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 20/6/2022 20/06/2022
35 49/QĐ-VPUBND Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 24/05/2022 Trần Văn Diêu
36 20/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 20/5/2022 23/05/2022
37 17/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04 tháng 5 năm 2022 04/05/2022
38 340/TTr-VPUBND đề nghị điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 06/04/2022 Trần Văn Diêu
39 39/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 06/04/2022 Trần Văn Diêu
40 003/HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 18/02/2022 21/02/2022