Tin Cải cách hành chính

Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022
Ngày đăng 14/11/2022 | 08:43  | View count: 3665

Ngày 10/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 1399/BC-VPUBND về kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022

Theo đó, trong năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến các công chức, viên chức, người lao động về nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, sử dụng hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, xử lý công việc của Văn phòng bảo đảm an toàn thông tin.

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số thường xuyên được Văn phòng UBND tỉnh quan tâm như: Quyết định số 50/QĐ-VPUBND ngày 26/5/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 1338/KH-VPUBND ngày 31/10/2022 về  phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025"; Kế hoạch số 545/KH-VPUBND ngày 30/5/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 569/KH-VPUBND ngày 02/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh bổ sung Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch số 827/KH-VPUBND ngày 20/7/2022 về phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch số 826/KH-VPUBND ngày 20/7/2022 về triển khai thí điểm phần mềm Thông tin điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông;...

Hệ thống thông tin của Văn phòng UBND tỉnh được phê duyệt cấp độ an toàn tại Quyết định số 299/QĐ-STTTT ngày 19/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Về Hoạt động chính quyền số, Văn phòng UBND tỉnh triển khai xử lý và gửi, nhận 100% văn bản trên môi trường mạng (trừ văn bản mật), đồng thời, triển khai ký số văn bản điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử công vụ và sử dụng trong trao đổi công việc. Thường xuyên cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, vận hành có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử của tỉnh. Đến ngày 10/10/2022, toàn tỉnh có 1683 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, trong đó: Cấp tỉnh có 914 DVCTT mức độ 3, 888 DVCTT mức độ 4; cấp huyện có 72 DVCTT mức độ 3, 36 DVCTT mức độ 4; cấp xã có 17 DVCTT mức độ 3, 13 DVCTT mức độ 4.

Tân Khương