Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
cms-publish-date 29/04/2022 | 05:26  | cms-view-count: 40

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/01/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 436/KH-VPUBND ngày 28/4/2022 về việc Tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022. 

Chi tiết Kế hoạch tại đây

Thông Báo

Lịch tiếp công dân