Tin Cải cách hành chính

Giao chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2024
Publish date 09/10/2023 | 15:47  | View count: 1831

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên cả hai phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh; gia tăng sự tin tưởng của người dân vào bộ máy hành chính nhà nước nói chung và quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ  thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện. Ngày 06/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 650/KH-UBND về việc giao chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2024.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể cho các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ như: Công tác tuyên truyền; Hoàn thiện hạ tầng và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Tập huấn, đào tạo; Công tác triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp; Công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2024.

 

Kế hoạch kèm theo