Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông
Publish date 29/04/2022 | 08:43  | View count: 27873

Triển khai thực hiện Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông

Văn phòng UBND tỉnh tuyên tuyền hưởng ứng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên biết, thực hiện về ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông.

Quyết định đính kèm theo