Tin Cải cách hành chính

Tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Publish date 29/04/2022 | 05:26  | View count: 934

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/01/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 436/KH-VPUBND ngày 28/4/2022 về việc Tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022. 

Chi tiết Kế hoạch tại đây