Tin Cải cách hành chính

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng ubnd tỉnh đắk nông năm 2022
Publish date 19/01/2022 | 09:28  | View count: 26990

Triển khai công tác tổng kết đánh giá cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đồng thời đã thảo luận thông qua và Ban hành Nghị quyết số 64/NQ-VPUBND ngày 19/01/2022 Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng ubnd tỉnh đắk nông năm 2022

Nghị quyết đính kèm