Tin Cải cách hành chính

Thông báo danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2021
Publish date 10/12/2021 | 14:07  | View count: 23637

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Thông báo số 69/TB-HĐTD ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 về việc thông báo danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2021

Văn bản và hướng dẫn đính kèm