Tin Cải cách hành chính

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI Quý III năm 2021
Publish date 14/09/2021 | 16:29  | View count: 24079

Ngày 14 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo số 1076/BC-VPUBND về kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI Quý III năm 2021

Báo cáo đính kèm