Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 09/07/2021 | 13:43  | View count: 27994

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 714/VPUBND-HCQT ngày 09/7/2021 về việc tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Văn phòng UBND tỉnh

Công văn đính kèm