Site Map

Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018
cms-publish-date 06/01/2019 | 12:44  | cms-view-count: 5098

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Ngày 04/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-VPUBND về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 11 tập thể và 78 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 gồm ông, bà có tên sau:

- 11 tập thể gồm:

1. Phòng Kinh tế - Kế hoạch;

2. Phòng Tổng hợp;

3. Phòng Công nghiệp - Xây dựng;

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Phòng Nội chính;

6. Phòng Khoa giáo - Văn xã;

7. Phòng Hành chính - Quản trị;

8. Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính;

9. Cổng Thông tin điện tử;

10. Ban Tiếp công dân;

11. Trung tâm Hành chính công.

- 78 cá nhân gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2. Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3. Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4. Trần Văn Thương - Phó Chánh Văn phòng

5. Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng

6. Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng

7. Lê Tuấn Đốc - Trưởng phòng KT-KH

8. Trần Thị Hồng Vân - Phó Trưởng phòng KT-KH

9. Vũ Văn Vinh - Phó Trưởng phòng KT-KH

10. Bùi Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng KT-KH

11. Nguyễn Minh Hoàng - Chuyên viên phòng KT-KH

12. Nguyễn Thị Thùy Uyên - Chuyên viên phòng KT-KH

13. Nguyễn Trung Trực - Phó phụ trách phòng TH

14. Trần Như Hùng - Phó Trưởng phòng TH

15. Đinh Hải Định - Chuyên viên phòng TH

16. Nguyễn Phúc Châu - Chuyên viên phòng TH

17. Thạch Cảnh Tịnh - Trưởng phòng CNXD

18. Đào Huy Trung -  Phó Trưởng phòng CNXD

19. Mạc Như Công - Chuyên viên phòng CNXD

20. Hoàng Văn Huấn - Trưởng phòng NN&PTNT

21. Trần Thị Hà - Phó Trưởng phòng NN&PTNT

22. Nguyễn Trọng Thường - Phó Trưởng phòng NN&PTNT

23. Lê Văn Thiếu - Chuyên viên phòng NN&PTNT

24. Lê Văn Thanh - Chuyên viên phòng NN&PTNT

25. Trần Thanh Tài - Trưởng phòng NC

26. Vũ Thị Hồng Loan - Phó Trưởng phòng NC

27. Lê Hữu Phương - Phó Trưởng phòng NC

28. Nguyễn Nguyên Trường - Chuyên viên phòng NC

29. Phan Sỹ Thống - Trưởng phòng KG-VX

30. Nguyễn Hà Hiệp - Phó Trưởng phòng KG-VX

31. Nguyễn Thị Hồng Quí - Phó Trưởng phòng KG-VX

32. Nguyễn Thị Tuyết Vân - Chuyên viên phòng KG-VX

33. Nguyễn Thị Thu Hà - Chuyên viên phòng KG-VX

34. Lương Sơn Bá - Phó Ban Tiếp công dân

35. Hoàng Thị Hiền - Phó phòng TH, Ban TCD

36. Lưu Văn Kính - Bảo vệ Ban Tiếp công dân

37. Hồ Thị Lệ Quyên - Nhân viên Ban Tiếp công dân

38. Võ Văn Nhâm - Trưởng phòng KSTTHC

39. Nguyễn Thị Yến Nhi - Chuyên viên phòng KSTTHC

40. Nguyễn Thị Thanh - Chuyên viên phòng KSTTHC

41. Đậu Thị Hương - Phó Trưởng phòng HC-QT

42. Ngô Thị Bình - Thủ quỹ, Tổ trưởng Tổ Văn thư

43. Huỳnh Thị Mỹ Quyên - Chuyên viên phòng HC-QT

44. Nguyễn Thị Thủy - Chuyên viên phòng HC-QT

45. Trần Văn Bốn - Chuyên viên phòng HC-QT

46. Nguyễn Trung Kiên - Kế toán

47. Võ Đình Tuấn - Nhân viên lái xe

48. Trịnh Xuân Hai  - Nhân viên lái xe

49. Võ Hải Anh - Nhân viên lái xe

50. Vũ Thái Nam - Nhân viên lái xe

51. Đinh Minh Hoa - Nhân viên lái xe

52. Phan Công Đệ -  Nhân viên lái xe

53. Nguyễn Viết Cương - Nhân viên lái xe

54. Nguyễn Thị Hoài - Nhân viên phục vụ

55. Nguyễn Thị Thương - Nhân viên phục vụ

56. Nguyễn Thi Bình - Nhân viên phục vụ

57. Trương Thị Thanh - Nhân viên phục vụ

58. Hoàng Thị Hảo - Nhân viên phục vụ

59. Lê Trần Thanh Nguyên - Nhân viên phòng HC-QT

60. Trần Thị Ánh - Trưởng phòng, Phụ trách Cổng thông tin điện tử

61. Nguyễn Thị Minh Liễu - Viên chức Cổng thông tin điện tử

62. Nguyễn Văn Chinh - Viên chức Cổng thông tin điện tử

63. Nguyễn Vinh Quang - Viên chức Cổng thông tin điện tử

64. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Viên chức Cổng thông tin điện tử

65. Ngân Thanh Hải - Trưởng phòng HC-TH, TTHCC

66. Tăng Đăng Sáu - Phó phòng HC-TH, TTHCC

67. Đỗ Thị Diễm My - Chuyên viên TTHCC

68. Phạm Thị Dung - Chuyên viên TTHCC

69. Phạm Thị Liễu - Viên chức, Trung tâm HCC

70. Nguyễn Thị Thu Hiền - Viên chức, Trung tâm HCC

71. Ngô Thị Phương - Viên chức, Trung tâm HCC

72. Thái Thị My - Viên chức, Trung tâm HCC

73. Hồ Thị Ngọc Tâm - Viên chức, Trung tâm HCC

74. Cao Thị Thùy Mai - Viên chức, Trung tâm HCC

75. Nguyễn Thị Hoa - Viên chức, Trung tâm HCC

76. Nguyễn Thị Bé Ngoan - Viên chức, Trung tâm HCC

77. Phan Thị Liễu - Viên chức, Trung tâm HCC

78. Đinh Thị Vân - Viên chức, Trung tâm HCC.

Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng hàng năm của cơ quan; mức tiền thưởng kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều 68, 69, 73, mục 2, chương VI, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/01/2019.

TB