Tin nổi bật

Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2018
Publish date 06/01/2019 | 12:48  | View count: 221986

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; xét Biên bản họp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và xét khen thưởng năm 2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh ngày 19/12/2018. Ngày 04/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/QĐ-VPUBND về việc Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 14 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 gồm ông, bà có tên sau:

1. Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

3. Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

4. Trần Văn Thương - Phó Chánh Văn phòng;

5. Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng;

6. Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng;

7. Nguyễn Trung Trực - Phó phụ trách phòng TH;

8. Phan Sỹ Thống - Trưởng phòng KG-VX;

9. Ngân Thanh Hải - Trưởng phòng HC-TH, TTHCC;

10. Nguyễn Phúc Châu - Chuyên viên phòng TH;

11. Mạc Như Công - Chuyên viên phòng CNXD;

12. Nguyễn Thị Tuyết Vân - Chuyên viên phòng KG-VX;

13. Nguyễn Nguyên Trường - Chuyên viên phòng NC;

14. Nguyễn Minh Hoàng - Chuyên viên phòng KT-KH.

Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng hàng năm của cơ quan; mức tiền thưởng kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều 68, 69, 73, mục 2, chương VI, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/01/2019.

TB