Tin nổi bật

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Publish date 06/01/2019 | 12:04  | View count: 187829

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2070/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Kế hoạch xây dựng trên cơ sở triển khai, cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh và Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch được xây dựng để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của tỉnh đã đề ra trong các chương trình, kế hoạch theo giai đoạn, hàng năm hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại hóa nền hành chính, công tác quản lý điều hành được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực, tạo nên những bước chuyển biến mới; đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Nội dung kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh bao gồm các nhiệm vụ chính như: công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính.

Căn cứ theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phân công cụ thể tại Phụ lục kèm theo của Quyết định này, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 triển khai tại đơn vị. Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo từng lĩnh vực được phân công để tổng chung theo quy định tại Công văn số 4096/UBND-NC ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiệt để đảm bảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh được thực hiện hiệu quả, đồng bộ và kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng quy định.

TB