Tin nổi bật

Phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Publish date 26/12/2018 | 14:41  | View count: 259751

Căn cứ Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

          1. Cơ cấu tổ chức

          a) Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: Gồm có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng (số lượng Phó Chánh Văn phòng theo quy định của pháp luật).

          b) Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh, gồm:

          - Phòng Kinh tế - Tổng hợp;

          - Phòng Kinh tế ngành;

          - Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính;

          - Phòng Khoa giáo - Văn xã;

          - Phòng Hành chính - Quản trị;

          - Ban Tiếp công dân.

          c) Đơn vị hành chính đặc thù:

- Trung tâm Hành chính công.

          2. Các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Phòng có dưới 10 người được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý công tác cán bộ, công chức của tỉnh.

Đối với những trường hợp sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

3. Tổ chức thực hiện

a) Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm đúng theo quy định của Đảng, Nhà nước.

b) Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm: Tổ chức kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định; xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác và sắp xếp, bố trí công chức các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm khoa học, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ để chính thức thực hiện từ ngày 01/01/2019./.

TB