Tin nổi bật

Phân công nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Văn thư
Publish date 18/10/2018 | 08:03  | View count: 30068

Ngày 17/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 94/QĐ-VPUBND về việc phân công nhiệm vụ Tổ trưởng đối với Bà Ngô Thị Bình, cán sự, thủ quỹ Văn phòng UBND tỉnh.

Cụ thể Phân công bà Ngô Thị Bình - cán sự, Thủ quỹ Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ Văn thư thuộc phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh. Bà Ngô Thị Bình chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chuyên môn của Tổ Văn thư; chịu mọi trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng các loại con dấu của cơ quan theo quy định. Đồng thời, được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/10/2018