Tin nổi bật

Điều chỉnh Quyết định số 80/QĐ-VPUBND ngày 01/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Publish date 16/10/2018 | 16:57  | View count: 80844

Ngày 15/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 93/QĐ-VPUBND về việc điều chỉnh Quyết định số 80/QĐ-VPUBND ngày 01/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

            Nội dung cụ thể như sau:

            1. Điều chỉnh Khoản 5.2 Điều 4 như sau:

             5.2 Các nội dung chi:

          - Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ khả năng ngân sách được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp pháp thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc cho đối tượng được cử đi đào tạo cho phù hợp.

          - Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết): Mức thanh toán theo giá ghi trên vé, hoá đơn mua vé tàu, xe (giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu...).

          - Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ):

          Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo các khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

          2. Điều chỉnh Khoản 2.4 Điều 5 như sau:

          2.4. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng:

- Kế toán mức khoán là 400.000đồng/tháng/người.

- Thủ quỹ mức khoán là 200.000đồng/tháng/người.

- Chuyên viên phòng HCQT là 100.000đồng/tháng/người (Chuyên viên làm nhiệm vụ chuyên môn, không áp dụng đối với chuyên viên làm việc tại Bộ phận Văn thư).

          3. Điều chỉnh Khoản 3 Điều 6 như sau:

3. Mua sắm văn phòng phẩm: (Bao gồm: Bút các loại, giấy phô tô, giấy in, bút xóa, bút lông, ghim, kẹp bướm, thước kẻ,…) khoán cho cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng, tính thành tiền theo định mức như sau:

- Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng: Thanh toán theo nhu cầu thực tế. Giao cho Phòng Hành chính – Quản trị căn cứ vào nhu cầu thực tế, hàng tháng lên kế hoạch đề xuất mua sắm, theo dõi việc cấp phát và thanh quyết toán.

- Khoán cho cán bộ công chức, viên chức Văn phòng với mức khoán: 150.000đồng/tháng/người.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 80/QĐ-VPUBND ngày 01/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông.

TB