Tin nổi bật

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 02/10/2018 | 10:50  | View count: 76561

Triển khai Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Ngày 01/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-VPUBND về Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh.

Phạm vi và đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định việc quản lý kinh phí và quản lý tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm. Đối tượng áp dụng quy chế là cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

* Nội dung cụ thể:

1. Phụ cấp công tác phí:

- Đi công tác ngoài tỉnh mức phụ cấp lưu trú: 200.000 đồng/ngày/người và thanh toán theo số ngày đi công tác thực tế.

- Đi công tác nội tỉnh mức phụ cấp lưu trú: 150.000 đồng/ngày/người và thanh toán theo số ngày đi công tác thực tế trên cơ sở có giấy mời họp, hội nghị, tập huấn…

2. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

2.1. Thanh toán theo hình thức khoán:

- Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán: 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác;

- Đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại:

+ Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 450.000 đồng/ngày/người.

+ Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người.

+ Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 đồng/ngày/người.

2.2. Thanh toán theo hoá đơn thực tế: Quy định cụ thể như sau:

- Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh:

+ Đối với lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

+ Đối với các đối tượng còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

 - Đi công tác tại các vùng còn lại:

+ Đối với lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.100.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

+ Đối với các đối tượng còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

- Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới, thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng);

- Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đi công tác cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn 1 người/phòng, thì người đi công tác được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (phòng Standard) tại khách sạn nơi các chức danh lãnh đạo nghỉ và theo tiêu chuẩn 2 người/phòng;.

3. Chi phí thông tin, liên lạc

- Khoán cước phí điện thoại di động cá nhân:

+ Chủ tịch: 500.000 đồng/tháng;

+ Phó Chủ tịch: 400.000 đồng/tháng;

+ Chánh Văn phòng: 250.000 đồng/tháng;

- Khoán cước phí điện thoại bàn:

+ Chủ tịch: 300.000 đồng/tháng;

+ Phó Chủ tịch: 200.000 đồng/tháng;

+ Chánh Văn phòng: 100.000 đồng/tháng;

+ Các Phó chánh Văn phòng, Các phòng còn lại và máy fax: 250.000 đồng/tháng/phòng.

3.1. Báo chí.

Trong trường hợp cần thiết đặt các loại báo chí, Phòng Hành chính – Quản trị đề xuất trình thủ trưởng đơn vị ký duyệt. Công chức và người lao động có nhu cầu về thông tin thì dùng báo điện tử.

3.2. Internet.

Thanh toán theo hóa đơn thực tế của nhà cung cấp dịch vụ.

          Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu cụ thể thành phần hồ sơ đăng ký dự thi; nội dung, hình thức, điều kiện thi tuyển; nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thi tuyển, tổ giúp việc,...

4. Mua sắm văn phòng phẩm: (Bao gồm: Bút các loại, giấy phô tô, giấy in, bút xóa, bút lông, ghim, kẹp bướm, thước kẻ,…) khoán cho cán bộ, công chức Văn phòng, tính thành tiền theo định mức như sau:

- Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng: Thanh toán theo nhu cầu thực tế. Giao cho Phòng Hành chính - Quản trị căn cứ vào nhu cầu thực tế, hàng tháng lên kế hoạch đề xuất mua sắm, theo dõi việc cấp phát và thanh quyết toán;

- Khoán cho cán bộ, công chức Văn phòng với mức khoán: 150.000đồng/tháng/người.

- Khoán cho nhân viên tạp vụ, điện nước, lái xe với mức khoán: 30.000đồng/tháng/người.

Ngoài ra Quyết định quy định cụ thể việc chi thanh toán cá nhân, thanh toán tiền đào tạo bồi dưỡng, chi khác. Quy định quản lý tài sản, sử dụng nguồn kinh phí tự chủ tiết kiệm, quy định khen thưởng kỷ luật.

TB