Tin nổi bật

Phân công nhiệm vụ tạm thời trong lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 17/09/2018 | 09:52  | View count: 33047

Thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về việc giao phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông. Văn phòng UBND tỉnh tạm thời phân công nhiệm vụ đối với các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo Thông báo số 914/TB-VPUBND.

Cụ thể:

1. Đồng chí Trần Văn Thương - Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng UBND tỉnh

- Là người chịu trách nhiệm điều hành tất cả các lĩnh vực và hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.

- Phụ trách công tác cán bộ, tổ chức nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng - kỷ luật của Văn phòng; chủ tài khoản đối với kinh phí hoạt động của Văn phòng và của UBND tỉnh.

- Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp Xây dựng, Công nghệ thông tin; chính quyền điện tử; Phát triển đô thị, Giao thông Vận tải, Điện lực.

- Là người phát ngôn của UBND tỉnh.

- Giữ mối quan hệ với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Theo dõi công trình trọng điểm thuộc khối Công nghiệp - Xây dựng.

- Phụ trách công tác Đảng của cơ quan.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng, đơn vị: Công nghiệp Xây dựng, Cổng thông tin điện tử, Hành chính - Quản trị, Trung tâm Hành chính công.

2. Đồng chí Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng

Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực sau:

- Công tác Nội chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Cải cách hành chính; Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổng hợp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi, các Hội (Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã), các cơ quan tư pháp.

- Theo dõi công trình trọng điểm thuộc khối Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phụ trách công tác công đoàn.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng, đơn vị: Nội chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kiểm soát thủ tục hành chính, Ban Tiếp Công dân.

3. Đồng chí Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng

Chuyên trách thực hiện nhiệm vụ làm Thư ký giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực sau:

- Công tác Văn hóa - Xã hội, thông tin truyền thông.

- Theo dõi các công trình trọng điểm thuộc khối Văn hóa xã hội.

- Công tác Kế hoạch - Tài chính, Thương mại, xúc tiến đầu tư, doanh nghiệp.

- Tổng hợp, theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi; các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh (trừ Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã); các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng:  Khoa giáo - Văn xã, Tổng hợp, Kinh tế - Kế hoạch.

Thông báo này được thực hiện từ ngày 17/9/2018./.

Mỹ Quyên