Tin nổi bật

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn tỉnh
Publish date 18/09/2018 | 14:27  | View count: 34562

Ngày 04/10 hàng năm là "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"; đây cũng là dịp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác phòng cháy và chữa cháy. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra. Ngày 14/9/2018 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4580/UBND-NC yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; các Công ty, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC, CNCH) như: Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 09/9/2015 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC, CNCH bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn, tuyên truyền trực quan, lưu động về PCCC, CNCH; treo, gắn pa nô, áp phích, bảng điện tử LED, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên các tuyến đường chính trong đô thị, ở những khu dân cư tập trung, nơi công cộng và cổng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hình thức, nội dung sát thực.

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Đắk Nông chủ động tăng thời lượng đưa tin về các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và đăng phát các clip cổ động, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC, CNCH. Thời gian phản ánh tập trung trước, trong và sau ngày 04/10/2018.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị, cơ sở cần chủ động, tích cực tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại; có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật; đầu tư, củng cố, xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; thực hiện phương châm 4 tại chỗ "Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ"; tiến hành xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy, CNCH kịp thời nếu có sự cố tai nạn, cháy, nổ xảy ra. Phấn đấu trong dịp "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" không xảy ra cháy, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Xem xét khen thưởng, đề nghị khen thưởng những đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động này.

Công an tỉnh tổ chức đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC đối với các đơn vị, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, các khu dân cư tập trung; đôn đốc các đơn vị, cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về PCCC; đồng thời, kiên quyết xử lý các vi phạm về PCCC theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát, xây dựng, bổ sung và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, CNCH có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia ở những cơ sở trọng điểm; chủ động xử lý các tình huống cháy nổ trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Mỹ Quyên