Tin Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện công tác CCHC, PAR INDEX PAPI Quý III năm 2022
Publish date 12/09/2022 | 10:00  | View count: 2032

Thực hiện Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2022; Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2022; Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 1031/BC-VPUBND ngày 07/9/2022 về kết quả thực hiện công tác CCHC, PAR INDEX, PAPI Quý III năm 2022.

Chi tiết Báo cáo tại đây