Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch thực hiện các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022
Publish date 23/08/2022 | 10:09  | View count: 58966

Ngàu 22 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 961/KH-VPUBND về việc thực hiện các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022

Kế hoạch đính kèm