Tin Cải cách hành chính

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2021
Publish date 30/12/2020 | 08:19  | View count: 1774

Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2021. Trong đó giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước cho Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 là: 72 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2020.

Quyết định đính kèm