Hoạt động Đảng, đoàn thể

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
Publish date 02/12/2021 | 14:05  | View count: 21981

Ngày 02 tháng 12 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1498/VPUBND-HCQT về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn đính kèm