Hoạt động Đảng, đoàn thể

Tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Publish date 27/09/2021 | 15:22  | View count: 5444

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1133/VPUBND-HCQT về việc tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn đính kèm