Hoạt động Đảng, đoàn thể

Công tác tuyên truyền tuần 1 tháng 12 năm 2021
Publish date 02/12/2021 | 13:50  | View count: 19705

Triển khai thực hiện Công văn số 1350/STTTT-TTBCXB ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác tuyên truyền tuần 1 tháng 12 năm 2021

Nội dung tuyên truyền đính kèm