Văn bản điều hành

STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 131/QĐ-VPUBND điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh 20/12/2022 Trần Văn Diêu
2 130/QĐ-VPUBND Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 10/12/2022 Trần Văn Diêu
3 83/QĐ-VPUBND Về việc Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 23/09/2022 Trần Văn Diêu
4 1020/TTr-VPUBND Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 05/09/2022 Trần Văn Diêu
5 79/QĐ-VPUBND Về việc phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 31/08/2022 Trần Văn Diêu
6 76/QĐ-VPUBND Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 16/08/2022 Trần Văn Diêu
7 913/KH-VPUBND Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031 10/08/2022 Trần Văn Diêu
8 18/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 20/6/2022 20/06/2022
9 49/QĐ-VPUBND Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 24/05/2022 Trần Văn Diêu
10 20/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 20/5/2022 23/05/2022
11 17/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04 tháng 5 năm 2022 04/05/2022
12 340/TTr-VPUBND đề nghị điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 06/04/2022 Trần Văn Diêu
13 39/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 06/04/2022 Trần Văn Diêu
14 003/HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 18/02/2022 21/02/2022
15 03/TB-HCQT

Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 21 tháng 02 năm 2022

21/02/2022
16 31/QĐ-VPUBND Về việc điều động công chức 18/02/2022 Trần Văn Diêu
17 30/QĐ-VPUBND Về việc điều động công chức 18/02/2022 Trần Văn Diêu
18 195/QĐ-UBND Về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh 24/01/2022 Hồ Văn Mười
19 01/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04/01/2022 04/01/2022
20 117/QĐ-VPUBND Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 22/12/2021 Trần Văn Diêu