Tin nổi bật

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Publish date 07/11/2018 | 13:55  | View count: 57640

Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ- UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Trong 02 ngày 05-06/11/2018, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị có hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức tham mưu công tác CCHC của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và huyện, thị xã. Đồng chí Lê Quy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đ/c Lê Quy, phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Lê Quy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã; từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. Kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Thông qua Chỉ số CCHC xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC, qua đó, giúp cho các Sở, ngành, địa phương có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai thực hiện CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ, trong sạch, vững mạnh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung Quyết định số 1704/QĐ-UBND và các phụ lục kèm theo để áp dụng, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu kiểm chứng đề nghị thẩm định.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo phòng CCHC - Sở Nội vụ hướng dẫn cách tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần trên các lĩnh vực CCHC theo Quyết định số 1704/QĐ-UBND: Chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; tài chính công; hiện đại hóa hành chính theo các Phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định.

          TB