Tin Cải cách hành chính

Báo cáo cải cách hành chính quý I/2019
Publish date 01/03/2019 | 09:15  | View count: 52374

Ngày 25/02/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 134/BC-VPUBND về báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và phương hướng nhiệm vụ quý II.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính được cấp ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, đạt được những kết quả nhất định trên cả 6 lĩnh vực trọng tâm của nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về ban hành chương trình công tác năm 2019.

- Tham mưu, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (thời gian dự kiến ban hành trong quý II/2019).

- Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng Quy trình nội bộ quy trình điện tử (thời gian dự kiến ban hành trong quý II/2019).

- Đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành dọc đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công trình Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6543/UBND-KSTT ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh.

- Thực hiện Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo Đề án, Văn phòng UBND tỉnh từ 11 phòng, đơn vị trực thuộc giảm xuống còn 8 phòng, đơn vị trực thuộc (giảm 03 phòng). Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đang tiến hành các bước để sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự để thực hiện Đề án thời gian thực hiện trong Quý I/2019.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng được Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, ngày 31/10/2018 ban hành Kế hoạch số 1114/KH-VPUBND về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019. Trong quý I Văn phòng đã cử 01 công chức tham gia lớp tập huấn Ban CHQS cơ quan, tổ chức sơ sở năm 2019.

- Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 (Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin số 101/VPUBND-TTĐT, ngày 31/01/2019).

- Trong Quý I năm 2019 Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (từ ngày 01/12/2018 đến ngày 20/02/2019) là: 4.984 hồ sơ (Trong đó Tiếp nhận trực tuyến: 1.641 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 32,93%).

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới : Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai xót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh…

TB