Tin Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Publish date 03/06/2022 | 03:00  | View count: 2159

Ngày 01/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 583/BC-VPUBND về kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác cải cách hành chính và đã đạt được nhứng kết quả ban đầu. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành và tham mưu các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính như: Kế hoạch số 18/KH-VPUBND ngày 07/01/2022 của Văn phòng UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022;  Tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2022; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 153/VPUBND-HCQT ngày  23/02/2022 về iệc tria thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31/3/2022 về Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 362/KH-VPUBND ngày 12/4/2022 về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 363/KH-VPUBND ngày 12/4/2022 về việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Kế hoạch số 435/KH-VPUBND ngày 28/4/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch số 436/KH-VPUBND ngày 28/4/2022 về kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022; Công văn số 446/VPUBND-HCQT ngày 06/5/2022 về việc xây dựng biên chế công chức trong các cơ quan,  tổ chức  hành chính.

Chi tiết Báo cáo tại đây