Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 11/01/2021 | 15:53  | View count: 16463

Ngày 28 tháng 01 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-VPUBND cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm