Tin Cải cách hành chính

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2019
Publish date 10/01/2019 | 08:40  | View count: 1611

Ngày 10 tháng 01 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019. Trong đó giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước cho Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 là: 63 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2018.