Van Ban Phap Quy

Legislation code 22/QĐ-VPUBND
Issuing date 23/03/2018
Published time 23/03/2018
Signer Trần Văn Thương
Subject Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và định mức chế độ nhuận bút, thù lao của Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Quyết định
File attach