Van Ban Phap Quy

Legislation code 436/KH-VPUBND
Issuing date 28/04/2022
Published time 28/04/2022
Signer
Subject Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Công văn
File attach