Van Ban Phap Quy

Legislation code 13/2020/QĐ-UBND
Issuing date 26/05/2020
Published time 26/05/2020
Signer Hoàng Văn Thuần
Subject Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Quyết định
File attach