Van Ban Phap Quy

Legislation code 116/VPUBND-HCQT
Issuing date 17/02/2022
Published time 17/02/2022
Signer
Subject Báo cáo kết quả triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tháng 2 năm 2022
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Công văn
File attach