Van Ban Phap Quy

Legislation code 86/QĐ-VPUBND
Issuing date 28/05/2019
Published time 28/05/2019
Signer Trần Văn Thương
Subject Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Quyết định
File attach