Van Ban Phap Quy

Legislation code 4002/UBND-HCQT
Issuing date 16/08/2022
Published time 16/08/2022
Signer
Subject Đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Công văn
File attach