Van Ban Phap Quy

Legislation code 777/VPUBND-HCQT
Issuing date 08/07/2022
Published time 08/07/2022
Signer Trần Văn Diêu
Subject Đề nghị phối hợp cho ý kiến việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Công văn
File attach