Van Ban Phap Quy

Legislation code 21/QĐ-VPUBND
Issuing date 22/04/2020
Published time 22/04/2020
Signer Nguyễn Thị Chín
Subject Thành lập Tổ kiểm kê tài sản Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Quyết định
File attach