Van Ban Phap Quy

Legislation code 316/VPUBND-HCQT
Issuing date 30/03/2022
Published time 30/03/2022
Signer
Subject Báo cáo kết quả thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Công văn
File attach