Van Ban Phap Quy

Legislation code 647/VPUBND-HCQT
Issuing date 15/06/2022
Published time 15/06/2022
Signer
Subject Báo cáo kết quả triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Công văn
File attach