Van Ban Phap Quy

Legislation code 15/QĐ-VPUBND
Issuing date 07/02/2018
Published time 07/02/2018
Signer Ngô Xuân Lộc
Subject Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Quyết định