Van Ban Phap Quy

Legislation code 49/QĐ-VPUBND
Issuing date 19/04/2018
Published time 19/04/2018
Signer Ngô Xuân Lộc
Subject Về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Quyết định