Tin nổi bật

Điều động công chức
Publish date 17/05/2019 | 08:53  | View count: 540949

Ngày 12/4/2019 Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 42/QĐ-VPUBND và số 81/QĐ-VPUBND về việc điều động công chức

Cụ thể:

Điều động ông Tăng Đăng Sáu - Chuyên viên Trung tâm hành chính công sang nhận nhiệm vụ chuyên viên phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 22/4/2019.

Điều động bà Bùi Thị Oanh - Chuyên viên phòng Hành chính - Quản trị sang nhận nhiệm vụ chuyên viên Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 13/5/2019.

TB