Tin nổi bật

Thay đổi tên miền trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Nông
Publish date 09/04/2019 | 16:40  | View count: 355058

Ngày 09/4/2019, Trung tâm hành chính công ban hành Thông báo số 39/TB-TTHCC về thay đổi tên miền trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, tên miền Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Nông được thay đổi như sau:

- Tên miền cũ: https://motcua.daknong.gov.vn

- Tên miền được đổi thành: https://dichvucong.daknong.gov.vn 

TB