Tin nổi bật

Giao kiêm nhiệm công tác Thủ quỹ cơ quan
Publish date 05/04/2019 | 13:51  | View count: 312806

Ngày 04/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 28/QĐ-VPUBND và số 29/QĐ-VPUBND về việc thôi giữ chức thủ quỹ cơ quan và giao kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan

Cụ thể:

Cho thôi giữ chức vụ Thủ quỹ cơ quan đối với bà Ngô Thị Bình, Chuyên viên phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh. Bà Ngô Thị Bình có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, công việc, tài sản cho bà Nguyễn Thị Thủy, kể từ ngày 10/4/2019.

Giao bà Nguyễn Thị Thủy, chuyên viên phòng Hành chính - Quản trị kiêm nhiệm công tác Thủ quỹ cơ quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/4/2019./.

                                                                                                                                   TB