Tin hoạt động của Văn phòng

Triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh
Publish date 11/08/2022 | 14:42  | View count: 43317

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 919/VPUBND-HCQT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính tr

Công văn đính kèm 

Quyết định 1205 đính kèm