Tin Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Publish date 22/05/2020 | 13:33  | View count: 1349

Lãnh đạo Văn phòng ký ban hành Báo cáo về Kết quả thực hiện CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo đính kèm