Văn bản điều hành

Legislation code 1114/KH-VPUBND
Issuing date 01/11/2018
Published time 01/11/2018
Signer Trần Văn Thương
Subject KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Báo cáo
Other legislation